ВЕРСІЯ САЙТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

Статут школи (нова редакція)

Затверджено

рішенням XІ сесії

 VII скликання

від 07.10.2016 р. № 209

СТАТУТ

 

Олешківської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4

з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напряму  Олешківської районної ради

Херсонської області

(нова редакція)

м. Олешки

2016 р.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напряму Олешківської районної ради Херсонської області (далі навчальний заклад) створена шляхом реорганізації Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів Цюрупинської районної ради Херсонської області. Навчальний заклад знаходиться у комунальній власності та є правонаступником Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного профілю.               

1.2. До складу навчального закладу входять:

1 – 4 кл. – школа І ст.

5 – 9 кл. – школа ІІ ст.

10 – 12 кл. – школа ІІІ ст.

Вечірня (змінна) школа

1.3. Юридична адреса навчального закладу:

 75101 м. Олешки, Житлоселище  буд. 1А, тел. (05542) 22985, 22845; факс (05542) 22985 ; E-mail; sekretar@school4.org.ua

1.4. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний номер.

1.5. Засновником (власником) навчального закладу є Олешківська районна рада, яка здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування, медичне обслуговування дітей.

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями навчального закладу є:

 • створення умов для здобуття дітьми шкільного віку загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти та понад стандарт;
 • поглиблене вивчення предметів природничо-математичного, технологічного напряму;
 • поглиблене вивчення державної мови за наявності заяв батьків або осіб, що їх замінюють;
 • створення умов для використання розвивального навчання в І та ІІ ступені;
 • удосконалення інклюзивної освіти;
 • створення умов для всебічного розвитку особистості;
 • формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;
 • формування основних норм загальнолюдської моралі;
 • виявлення на ранньому етапі здібностей та нахилів дітей з метою забезпечення їх максимальної самореалізації;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідкої мови,  національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої  до професійного самовизначення;
 • виховання у дітей шкільного віку поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9.   Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти та поглиблене вивчення вище зазначених предметів;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У навчальному закладі визначено дві мови навчання: російська та українська. 

1.12. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником (власником);
 • визначати варіативну складову робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • встановлювати власну атрибутику і символіку;
 • надавати додаткові освітні послуги;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують циклічна методична комісія вчителів природничо-математичного напрямку, методичні об’єднання вчителів української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, історії, іноземної мови, трудового навчання, фізичної культури і допризовної підготовки юнаків, початкової школи, класних керівників, динамічні творчі групи, навчально-методична рада.

1.14. Медичне обслуговування дітей шкільного віку та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Олешківською районною поліклінікою.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1.   Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, провадить свою діяльність відповідно до перспективного, річного, місячного плану роботи. План затверджується  педагогічною радою.

2.2.   Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є Робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України. Робочий план погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Олешківської районної державної адміністрації.

До Робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи навчального закладу.

2.3.   Відповідно до Робочого навчального плану, педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 • У структурі навчального закладу можуть діяти класи, які навчаються за вечірньою (змінною) формою навчання.
 • Зарахування до навчального закладу здійснюється:

Прийом і зарахування учня до навчального закладу здійснюється до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка і документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 -го класу). Зарахування учнів проводиться на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування.

До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості.

Кількість учнів у класах розвивального навчання або допрофільних може бути зменшена до 15 учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі їх заяв та договірних зобов’язань на навчання у класах із наповнюваністю нижче нормативної.

Зарахування учнів до навчального закладу проводиться за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. У разі потреби учень може перейти протягом року до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності підтвердження про прийом до іншого навчального закладу.

Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

У навчальному закладі створюються умови для інклюзивного навчання.

2.6. У школі І ступеню для учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися  групи подовженого дня, як за бюджетні кошти, так і за кошти батьків.

Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим дня у групах подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм утримання, устаткування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, розглядається Радою навчального закладу і затверджується наказом директора.

Для учнів навчального закладу організовується гаряче харчування, відповідно до встановлених норм, як за кошти бюджету, так і за кошти батьків (лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001 р. № 1 / 9 -245)

 • Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу передбаченого Робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня  Днем знань і закінчуються, включаючи проведення навчально-виробничої практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів відповідно нормативно-правових листів Міністерства освіти і науки України.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

 • Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
 • За погодженням з відділом освіти, з урахуванням місцевих умов, запроваджується графік канікул, тривалість яких не може бути меншою ніж 30 днів.

Для учнів перших класів можуть запроваджуватися додаткові канікули в лютому місяці за умови повного виконання програм.

2.10. Тривалість уроку в навчальному закладі становить:

у перших класах – 35 хвилин

у 2-3 (4) класах – 40 хвилин

у 5-12 класах – 45 хвилин. У 8-11 класах уроки з окремих предметів проводяться парами з перервою між ними у 5 хвилин. Між парами перерва 15-20 хвилин.

Зміна тривалості уроків та перерв між ними допускається за погодженням із відділом освіти та установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Окрім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів, на розвиток їх творчих здібностей.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем, відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

2.13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, у другому оцінювання відбувається у відповідності до рішення педагогічної ради школи.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 • Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
 • Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. № 924/2 7369
 • При переведенні учнів з початкової до основної школи, перед усім, беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 р. № 1547 (зі змінами наказ № 480 від 04.05.2016 р.), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за № 157/26602.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ :

 • по закінченню початкової школи – табель успішності;
 • по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченню школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення:

 1. За досягнення високого рівня навчання учні 3-8, 10-11 класів нагороджуються Похвальним листом, а випускники 9,11(12) класів – Похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.
 2. За відмінні успіхи у навчанні випускники 9 класу одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
 3. Випускники 11(12) класу за високі досягнення у навчанні нагороджуються медалями: золотою –  «За особливі успіхи у навчанні» та срібною – «За успіхи у навчанні».
 4. За досягнення у навчанні, суспільно-корисній праці, соціальну активність учні можуть нагороджуватися подяками та грамотами директора.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 • Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:
 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні  та медичні працівники;
 • психологи, бібліотекарі та інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі..
 • Права і обов’язки вихованців, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
 • Учні мають право :

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних, позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації психічного і фізичного насилля, що порушують права, принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4 .Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6.   Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту” та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного знання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін, відповідно до навчальних програм, на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати колегіальні рішення, накази і розпорядження директора комплексу, відділу освіти районної державної адміністрації.
 • брати участь у роботі педагогічної ради, ради освітнього округу.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється , як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з  чинним законодавством.

3.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників навчального закладу регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3.12. Працівники навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я учнів згідно із законодавством.

3.13. Працівники навчального закладу у відповідності до ст. 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять безоплатні медичні огляди.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до відділу освіти, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
 • пропонувати додаткові освітні послуги.

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 • Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.17. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту
навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Управління навчального закладу здійснюється його засновником: Олешківською районною радою та відділом освіти Олешківської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше, як 3 роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.  

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади начальником відділу освіти Олешківської районної державної адміністрації за погодженням з органами місцевого самоврядування . Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються пропорційно від усіх учасників навчально-виховного процесу:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня – зборами учнівських колективів;
 • батьків, представників громадськості – батьківськими зборами класу.

Термін їх повноважень становить один навчальний рік. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова Ради навчального закладу, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, відділ освіти.

На конференції:

 • обирають Раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора, голови Ради навчального закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників.

4.3.У період між конференціями діє Рада навчального закладу.

 • Метою діяльності Ради є
 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості, освітнього округу щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
  • Основними завданнями ради є :
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату ;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців і учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і
  вдосконалення процесу навчання та виховання дітей;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
  чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення дітей, сприяння пошуку, підтримка обдарованих учнів;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.1. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІI-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в  раді  й загальна її чисельність визначаються конференцією навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради скликається її головою або з ініціативи директора, відділу освіти, а також членами ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.2. Очолює Раду голова, який обирається із складу Ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій і зміст їх роботи визначається Радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

4.3.3. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень конференцій;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту
  навчального закладу;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів та груп подовженого дня, обґрунтовуючи доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про
  представлення до нагородження випускників школи медалями – золотою “За особливі успіхи в навчанні» або срібною “За успіхи в
  навчанні”, нагородження учнів  похвальними листами  “За високі
  досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі
  досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави ;
 • погоджує навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради  пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції  щодо  морального і матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду навчального закладу та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

 4.4. При навчальному закладі за рішенням конференції створюється і діє піклувальна рада, учнівський парламент, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії тощо.

4.5. Метою піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання дітей;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;.
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організації, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради  обираються  на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди директора.

У випадках, коли хтось із членів  піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж чотири рази за рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу  третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

        4.5.4.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 3 числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради  має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчального закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі вихованців та учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;
 • визначає штатний розклад,який затверджується відділом освіти Цюрупинської районної державної адміністрації;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
  виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих  навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичне обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками,
  педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи допоміжних працівників;
 • щорічно звітує про стан навчально-виховного процесу, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.   У навчальному закладі створюється постійно діючий  дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9.   Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі
  документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку
  їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників комплексу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх
доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлю, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу є власністю територіальної громади міста і закріплено за ним на праві оперативного управління, відповідно до
діючого законодавства.

5.3. Навчальний заклад, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм  їх охорони.

 • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна
  навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу, внаслідок порушення її майнових прав  іншими юридичними  та фізичними особами, відшкодовуються, відповідно до чинного законодавства.
 • Для  забезпечення навчально-виховного процесу матеріально-технічна   база навчального закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарна, столярна, швейна), а також спортивної, актової і читальної зали, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Відповідно до  рішення XXXІІІ сесії п’ятого скликання Цюрупинської міської ради № 713 від  25.04.08 р. школа має земельну ділянку площею 2,6109 га, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.


VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1.   Фінансово-господарська  діяльність навчального закладу здійснюється   на основі його кошторису.

6.2.   Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.3.   У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб вихованців та учнів за рахунок коштів бюджету за розміром, не меншим, ніж три відсотки витрат  на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку навчального закладу в установі банку і витрачаються, відповідно до кошторису, що затверджується директором.

Отримані доходи або їх частина не розподіляється між засновником, працівниками, членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямки діяльності, визначених цим статутом.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом, згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4.   Навчальний заклад має право:

–  на придбання та орендування необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

– отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

– фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.   Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається  законодавством і нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію або  самостійно.

6.6.   Звітність  про діяльність  навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.


VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1.   Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної  бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати, відповідно до законодавства, прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.   Навчальний заклад має право, відповідно до законодавства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими  установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 


VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Державний контроль за дотриманням навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу шкільної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України, Державною інспекцією навчальних закладів, управлінням освіти і науки облдержадміністрації, відділом освіти Олешківської районної державної адміністрації, органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною дальністю, проводяться засновником відповідно до чинного законодавства.

8.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти Цюрупинської районної державної адміністрації.


IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає Олешківська районна рада.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною виконавчим комітетом Олешківської районної ради, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо  управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє її кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його виконавчому комітету  Олешківської районної ради.

9.3. У разі реорганізації або ліквідації закладу його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету відповідно до рішення засновника.