Пам’ятка «Девіантна поведінка та її різновиди»

Девіантна поведінка дитини – це система вчинків чи ок­ремі вчинки, які суперечать прийнятим в суспільстві нормам і проявляються у вигляді незбалансованих психічних, процесів, неадаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та ухи­ленні від морального й етичного контролю особистості над власною поведінкою.

Залежно від  порушення тих чи інших суспільних норм виокремлюють кілька видів девіації: делінквентна поведінка, адиктивна поведінка, наркозалежна поведінка, психопато-логічна поведінка.

Делінквентна поведінка – це сукупність протиправних вчинків людини, за які в особливо важких випадках може зас­тосовуватися покарання згідно зі статтями цивільного та кри­мінального кодексів.

До протиправних дій відносять проступки (провини), пра­вопорушення та злочини. Серед типових проступків непов­нолітніх виокремлюють лихослів’я, систематичне порушення дисципліни в школі, бійки з однолітками, бешкетування (на­приклад, жбурляння з балкону в перехожих різних предметів; дзвінки по телефону до незнайомих осіб тощо).

Адиктивна поведінка – це поведінка людини, для якої при­таманне прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану завдяки прийому різноманітних хімічних речовин.

Психопатологічний тип девіантної поведінки базується на психопатологічних симптомах і синдромах, які є проявами пев­них психічних розладів та захворювань. Серед найбільш типо­вих для дітей та молоді видів такої поведінки вчені виокрем­люють аутоагресивну(суїцид та самотравмування).  поведінку, дисморфоманічну поведінку, гебоїдну поведінку, дромоманію.

Коментарі

коментар